Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Εργαστήριο Βελτίωσης Διαδικασιών

Η προσέγγιση μας βασίζεται στη σύνδεση της θεωρίας διαχείρισης διαδικασιών (Process management) με την πρακτική εφαρμογή.

Σκοπός αυτού του workshop είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της ικανότητας διαχείρισης διαδικασιών τόσο της διοικητικής ομάδας όσο και του προσωπικού, ώστε να υποστηριχθεί η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η κουλτούρα του ομαδικού πνεύματος σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση αλλαγών, διαχείριση έργου και ανάλυση κόστους - ωφέλειας.

Σκοπός:

  • Ανάδειξη της σημασίας διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας με την αντίστοιχη μεθοδολογία.)
  • Πρακτική άσκηση στην αποτύπωση διαδικασιών σε flowcharts
  • Παρότρυνση στην εφαρμογή οριζόντιας διατμηματικής κουλτούρας στην οργάνωση
  • Ξεκαθάρισμα ρόλων και δέσμευση
  • Ανάλυση κόστους ωφέλειας σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων
  • Φιλοσοφία μετρήσεων απόδοσης σαν προϋπόθεση βελτίωσης

Περιεχόμενα Workshop

symbol1st Day

A. Introduction
What is a process?

Process organization
Who owns processes?
What is process improvement?
How does process improvement benefit the organization?
How does an organization get started on process improvement?
What’s in the Basic Process Improvement Model?
Change

B. Process Mapping
Flowcharting

As Is Process Mapping
Process Data Collection
Process Evaluation

C. Process Improvement
Select a process and establish the process improvement objective

Organize the “right” team
Flowchart the current process
Simplify the process and make changes
Cost Benefit Analysis
Develop a data collection plan and collect baseline data
Is the process stable & capable?
Plan to implement the process change
Test the change and collect data
Did the process improve?
Forms for process improvement steps

symbol2nd Day

Mapping selected real Processes
Proposals for Process Improvement
Project Plan for a change