Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Διοίκηση Απόδοσης

Είναι μία μεθοδολογία καθορισμού, αποτίμησης, υλοποίησης και συνεχούς αναπροσδιορισμού της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ένα σύνολο από μεθόδους, δομές και διαδικασίες που βοηθούν τους οργανισμούς να διαμορφώσουν την στρατηγική τους, ενδυναμώνοντας τους εργαζόμενους ώστε να συνεισφέρουν θετικά στους εταιρικούς στόχους.

Μεθοδολογία Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Στοχοθέτηση):
“Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν κατανοούν ότι απαιτείται να συνδέσουν τις μετρήσεις τους με την στρατηγική τους.”

Robert Kaplan, Professor Harvard Business School

Το Balanced Scorecard είναι ένα σύστημα διοικησης.
Ένα πλαίσιο για τον μετασχηματισμό των στρατηγικών στόχων σε ένα εστιασμένο, ευθυγραμμισμένο σύνολο μετρήσεων απόδοσης.

Επιπρόσθετα στις οικονομικές μετρήσεις της παρελθοντικής απόδοσης, η μεθοδολογία του Balanced Scorecard περιλαμβάνει και μετρήσεις μεγεθών που οδηγούν στην μελλοντική απόδοση.Οι στόχοι και οι μετρήσεις εκτιμούν την επιχειρησιακή απόδοση μέσω τεσσάρων προοπτικών :

check 25Οικονομική προοπτική
check 25Προοπτική πελατών
check 25Διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας
check 25Διάχυση γνώσης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικο

Η μεθοδολογία του Balanced Scorecard είναι ένα εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής και για την υποκίνση των εργαζομένων. Λόγω της απλότητας και της περιεκτικότητας αυτής της μεθοδολογίας, αποτελεί έναν άμεσα διαθέσιμο συνδυασμό για στελέχη, που θέλουν να επενδύσουν το δυναμικό τους για να επιτύχουν άμεσα αποτελέσματα στην καθοδήγηση του οργανισμού στην επιθυμητή στρατηγική κατεύθυνση.

Ο σκοπός της μεθοδολογίας του  Balanced Scorecard του Kaplan και Norton είναι να βοηθήσει τους οργανισμούς να υλοποιήσουν στρατηγικές.

 • Οι μετρήσεις είναι ισορροπημένες μεταξύ:
  Μετρήσεις Αποτελεσμάτων (παρελθοντικά αποτελέσματα)  vs.  Μετρήσεις που οδηγούν σε μελλοντική απόδοση
 • Το scorecard είναι ισορροπημένο μεταξύ:
  Αντικειμενικού (ποσοτικού)  vs.  Υποκειμενικού (ποιοτικού)
 • Το scorecard είναι ισορροπημένο μεταξύ:
  Βραχυπρόθεσμων στόχων  vs.  Μακροπρόθεσμων στόχων

Οφέλη

 • Απόκτηση συναινετικότητας στην υλοποίηση της στρατηγικής
 • Επικοινωνία της στρατηγικής σε ολόκληρο τον οργανισμό
 • Ευθυγράμμιση των τμηματικών και προσωπικών στόχων με την εταιρική στρατηγική
 • Σύνδεση στρατηγικών στόχων με μακροπρόθεσμους σκοπούς
 • Αναγνώριση και ευθυγράμμιση στρατηγικών πρωτοβουλιών
 • Παρουσίαση συστηματικών στρατηγικών ανασκοπήσεων

check 25Ελάττωση του αριθμού των μετρήσεων
check 25Αύξηση της ποιότητας των μετρήσεων
check 25
Βελτίωση της Κερδοφορίας


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διοίκηση Διαδικασιών