Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Διοίκηση Διαδικασιών

Η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό βασίζεται στις μοναδικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Οι Επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν στρατηγικό και κρίσιμο πλεονέκτημα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία. Επομένως πρέπει να διαχειρίζονται κατάλληλα.

Διαχείριση σημαίνει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες πρέπει να αναγνωρίζονται, τεκμηριώνονται, κατανοούνται και αναλύονται πριν αυτοματοποιηθούν.

Η αποτύπωση των διαδικασιών σε ροές εργασιών και πινάκων και η τεκμηρίωση τους σε μία εύχρηστη και απλή δομή είναι από μόνο του μία προστιθέμενη αξία για τον οργανισμό.

Οφέλη

  • Ουσιαστική βοήθεια για την συνεργασία των Business Managers και του IT
  • Δημιουργία κοινής ενοποιημένης γλώσσας και μεθοδολογίας για επικοινωνία των διαδικασιών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της μεταφορά της γνώσης
  • Σύνδεση της στρατηγικής του οργανισμού με σαφώς προσδιορισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες
  • Ένδειξη για τα πιθανά bottlenecks στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού
  • Εύκολη συνεργασία με ISO και άλλα συστήματα πιστοποίησης ή συμμόρφωσης
  • Ελάττωση του αριθμού των μετρήσεων
  • Αύξηση της ποιότητας των μετρήσεων
  • Βελτίωση της Κερδοφορίας

check 25Ελάττωση του αριθμού των μετρήσεων
check 25Αύξηση της ποιότητας των μετρήσεων
check 25Β
ελτίωση της Κερδοφορίας


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διοίκηση Έργων Διοίκηση Απόδοσης »