μάθετε την ιστορία μας

Η Εταιρία

Ταυτότητα - Αποστολή

Η Planwork Ltd. είναι εταιρία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

 Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων.

Ιδρύθηκε το 2003  με αποστολή την καθοδήγηση των οργανισμών στην

Επιχειρησιακή Υπεροχή

προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις της Εταιρικής Στρατηγικής σε Καθημερινές Δράσεις, χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες 

Διαρκούς Βελτίωσης Διαδικασιών  (Continuous Processes Improvement), 

Διοίκησης Έργων (Project Management) και

Διοίκησης Αλλαγής (Change Management),

για την διασφάλιση της  Διαρκούς Βελτίωσης της Επιχειρηματικής Απόδοσης.

 
 
Θεωρούμε τις επιχειρήσεις ένα σύστημα αρχών + αξιών, το οποίο γνωρίζει πως  να αξιοποιεί, με τον πλέον ιδανικό τρόπο τους διαθέσιμους άυλους και υλικούς πόρους για την παραγωγή υπεραξίας, η οποία θα βελτιώνει την ζωή, άμεσα η έμμεσα, όλων των ανθρώπων. 
 
Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες ταιριάζουν για όλες τις επιχειρήσεις, κατά συνέπεια κάθε ανάθεση Έργου είναι μια σημαντική νεα πρόκληση και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια προσχεδιασμένη λύση.
 
Θεωρούμε ότι η σωστή οργάνωση της εργασίας και η δημιουργικότητα, πρέπει να συνυπάρχουν, όμως σε περιόδους σημαντικών αλλαγών και τα δύο κινδυνεύουν.
 
Χρειάζεται αναλυτικός σχεδιασμός, καλή διοίκηση έργων, άριστες διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις, ώστε να μεγιστοποιείται η υπεραξία της ομαδικότητας και της επιχειρηματικής δράσης.

Εργαζόμαστε για την βελτίωση αυτών των  παραμέτρων στις επιχειρήσεις, χωρίς να ξεχνάμε ότι, “παν μέτρον άνθρωπος”.

Σχεδιάζουμε, την  παραγωγή υπεραξίας μέσα από την εταιρική λειτουργία, αναλύουμε και επανασχεδιάζουμε την σχέση των τριών πυλώνων της εταιρικής ύπαρξης:

Μεθοδεύοντας την αποτύπωση η την επαναδιατύπωση του Εταιρικού Οράματος  και της εταιρικής Στρατηγικής,

Χαρτογραφώντας και αναδιοργανώνοντας τις Διαδικασίες λειτουργίας,

Σχεδιάζοντας με βάση την την ισορροπία της εταιρικής στρατηγικής  και των διαδικασιών λειτουργίας, με το Ανθρώπινο δυναμικό.

Διαχειριζόμαστε την υλοποίηση  των αλλαγών, εκπαιδεύοντας τα στελέχη και τον οργανισμό ώστε, να διατηρήσει την ενέργειά του κατά την διάρκεια της ενσωμάτωσης των αλλαγών στην εταιρική κουλτούρα,  μέχρι να υλοποιηθεί το όραμα της διαρκούς βελτίωσης.

Ότι κάνουμε διέπεται από την απόλυτη πίστη μας στο ότι

‘Αρχή πάντων άνθρωπος εστί.’

Χρειάζεται αναλυτικός σχεδιασμός, καλή διοίκηση έργων, άριστες διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις, ώστε να μεγιστοποιείται η υπεραξία της ομαδικότητας και της επιχειρηματικής δράσης.