Υπηρεσίες

Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός

 

Πρόκειται για μια διαρκή και συστηματική διαδικασία όπου η ομάδα διοίκησης παίρνει αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας, δημιουργεί τις απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες για να επιτύχει αυτό το μέλλον και καθορίζει το πως θα μετρηθεί η επιτυχία.

 

  • Η Διάρκεια αναφέρεται από την άποψη ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία, όχι μόνο ένα γεγονός για την παραγωγή ενός σχεδίου.
  • Η συστηματικότητα αναγνωρίζει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να είναι μία δομημένη και προμελετημένη προσπάθεια, και δεν προκύπτει από μόνος του.
  • Η Διαδικασία αναγνωρίζει ότι ένα από τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να διαμορφώσει την στρατηγική σκέψη σχετικά με το μέλλον και πώς να οδηγηθεί εκεί, το οποίο εμπεριέχει πολλά περισσότερα από την παραγωγή ενός απλού εγγράφου (π.χ. ένα στρατηγικό σχέδιο).
  • Η ανώτερη διοίκηση αναγνωρίζει όχι μόνο την επιτελική διοίκηση αλλά επίσης τους Διευθυντές των μονάδων και άλλα στελέχη.
  • Οι διαδικασίες και οι λειτουργίες για να επιτύχουν αυτό το μέλλον ευνοεί το συνολικό φάσμα των πράξεων και δραστηριοτήτων, από την ευθυγράμμιση του οργανισμού σύμφωνα με καθαρούς μακροπρόθεσμους στόχους, μέχρι την θέσπιση οργανωτικών και προσωπικών κινήτρων, την κατανομή των πόρων και βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  • Το πώς θα μετρηθεί η επιτυχία αναγνωρίζει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλες μετρήσεις για να καθορίσει εάν ο οργανισμός έχει επιτύχει.

 

Σχεδιάζουμε και βοηθούμε την διοίκηση να προσδιορίσει τα τέσσερα βασικά επίπεδα μίας επιτυχημένης εταιρικής πυραμίδας:

 

 

  1. Στρατηγικοί Στόχοι. Τι θέλουμε να επιτύχουμε σε όρους ανάπτυξης, προϊόντων, αγοράς και κερδών.
  2. Στόχοι Βελτίωσης. Βελτιώσεις της μετρούμενης απόδοσης τοποθετούνται σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και συνδέονται με συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους.
  3. Σχέδια Δράσης. Μεταφράζει τους στόχους σε συγκεκριμένα βήματα, ρόλους, σχέδια και διατμηματικές ομάδες εργασίας με σκοπό την υλοποίηση των σχεδίων και την επίτευξη των στόχων.
  4. Μετρήσεις Απόδοσης. Ποσοτικά μέσα ανασκόπησης, αποτίμησης και ανανέωσης των δράσεων, βελτίωσης σκοπών, στρατηγικών στόχων και απόδοσης διαδικασιών.

 

Επικοινωνήστε:

Σταμάτης Σαλωνίκης

salos@planwork.gr

Μία διαρκής και συστηματική διαδικασία όπου η ανώτερη διοίκηση παίρνει αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας, δημιουργεί τις απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες για να επιτύχει αυτό το μέλλον και καθορίζει το πως θα μετρηθεί η επιτυχία.

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις