Εταιρική Κουλτούρα: Αόρατη υπερδύναμη

Εταιρική Κουλτούρα & Στρατηγική

 

Η εταιρική κουλτούρα και η στρατηγική, είναι οι βασικοί μοχλοί στα χέρια της διοίκησης, στην διαρκή προσπάθεια για την διατήρηση, την απόδοση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η στρατηγική, παρέχει την τυπική λογική για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και συγκεντρώνει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτή την κατεύθυνση.

Η κουλτούρα,  υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων μέσω των εταιρικών αξιών και αρχών και οδηγεί τις δράσεις, μέσα από κοινές αντιλήψεις και κανόνες ομαδικής λειτουργίας.

Η στρατηγική στηρίζει, το ξεκάθαρο και  σαφές πλαίσιο για την ομαδική λειτουργία και την λήψη αποφάσεων. Στηρίζεται σε σχέδια και επιλογές κινητοποίησης των ανθρώπων, προσφέροντας συχνά επιβράβευση για την επίτευξη και τις συνέπειες στην αποτυχία.

Ιδανικά, η στρατηγική περιλαμβάνει και τα εργαλεία προσαρμογής με τα οποία παρακολουθεί και αναλύει το εξωτερικό περιβάλλον και ενεργοποιείται όταν απαιτείται  η υλοποίηση αλλαγών,  για την συντήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η Ηγεσία σχεδιάζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της στρατηγικής.

Η Εταιρική Κουλτούρα αντίθετα, είναι ένας άυλος μοχλός, αφού τα συστατικά της είναι συμπεριφορές, αντιλήψεις και κοινωνικά πρότυπα.

Η Ηγεσία και η Κουλτούρα κάθε επιχείρησης, καλώς η κακώς, είναι απόλυτα συνυφασμένες μεταξύ τους. Οι ιδρυτές και οι εμπνευσμένοι ηγέτες συχνά, υιοθετούν νέες τάσεις και διαμορφώνουν για τις εταιρείες αξίες και παραδοχές οι οποίες κρατούν για δεκαετίες.

Πολλές φορές η κουλτούρα, διαμορφώνεται από συνειδητές η ασυνείδητες επιλογές της ηγεσίας. Το δεδομένο είναι ότι οι ηγέτες και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη των πολλαπλών συσχετισμών κουλτούρας οι οποίες ενσωματώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αντιλαμβάνονται πότε πρέπει να αλλάξουν, ενεργοποιώντας άμεσα και με σχέδιο, τις σχετικές διαδικασίες.

Δυστυχώς αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα το συχνότερο. Τις περισσότερες φορές το θέμα της κουλτούρας μένει ανεξέλεγκτο, η ανατίθεται τυπικά και χωρίς ανατροφοδότηση, στο τμήμα Ανθρώπινου δυναμικού και αυτόματα υποβαθμίζεται, σε δευτερεύουσα μέριμνα για την οργάνωση.

Συχνά, από την ηγεσία διαμορφώνονται λεπτομερή αναλυτικά πλάνα για την στρατηγική και την υλοποίηση της, αλλά μη αντιλαμβανόμενοι την δυναμική της κουλτούρας, τα σχέδια αποτυγχάνουν η εκτροχιάζονται στην πορεία.

Η εταιρική κουλτούρα είναι ισχυρότερη και μακροβιότερη απο κάθε στρατηγική.

Η εταιρική κουλτούρα στην πράξη είναι διαχειρίσιμη, αρκεί να γνωρίζουμε πως λειτουργεί και ποια είναι τα μετρήσιμα συστατικά από τα οποία παράγεται και αναπαράγεται.

Σύμφωνα με μια σχετική δημοσίευση του HBReview και μετά από ανάλυση την οποία έχει κάνει σε εκατοντάδες μοντέλα συμπεριφοράς, τεκμηριώνεται ότι, οκτώ τύποι εταιρικής  κουλτούρας διαμορφώνονται σε έναν οργανισμό και η πορεία τους είναι σχετικά μετρήσιμη. Με την προσεκτική παρατήρηση και παρακολούθηση αυτών των τύπων, με τους συνθετικούς παράγοντες και τα συστατικά τους,  η ηγεσία μπορεί να προσομοιώσει την επίδραση της κουλτούρας στην επιχείρηση και να αξιολογήσει την σύνδεση της με την Στρατηγική.

Το κέρδος από την παρακολούθηση των παραγόντων θα είναι και η ευκολότερη και αποτελεσματικότερη σχεδίαση κάθε πλάνου αλλαγών για τον οργανισμό.

 

Τι είναι?

Κουλτούρα είναι ο υπονοούμενος κοινωνικός κανόνας σε μία οργάνωση.

Προσδιορίζει την νοοτροπία και την συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό.

Οι κανόνες της εταιρικής κουλτούρας προσδιορίζουν τι είναι αποδεκτό, ενθαρρυντικό, αποθαρρυντικό η απορριπτέο μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας. Όταν προσεκτικά η κουλτούρα συνδεθεί με προσωπικές αξίες κίνητρα και ανάγκες,  μπορεί να απελευθερώσει τεράστια ποσά ενέργειας στην κατεύθυνση του κοινού εταιρικού σκοπού και να αναδείξει την δυναμική του οργανισμού για επιτυχία.

Σαν γενικώς αποδεκτά χαρακτηριστικά για την κουλτούρα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι κατά πρώτον είναι ένα ομαδικό φαινόμενο και διαμορφώνεται από την συνύπαρξη ανθρώπων με κοινό σκοπό. Προφανώς δεν υφίσταται για ένα άτομο, ούτε είναι απλά ένα μέσος όρος ατομικών χαρακτηριστικών. Διαμορφώνεται από την κοινή συμπεριφορά και τις αξίες, ενώ συνήθως προσδιορίζεται από τους κανόνες τα πρότυπα και τις προσδοκίες της ομάδας αποτελώντας ουσιαστικά τους άγραφους κανόνες της συνύπαρξης.

Η εταιρική κουλτούρα διαπερνά και διεισδύει σε πολλά επίπεδα, απλώνεται σε όλο το εύρος του  οργανισμού και κάποιες φορές συγχωνεύεται με τον οργανισμό. Κάποτε  είναι εμφανής στις ομαδικές λειτουργίες με ορατά σύμβολα η ιστορίες και κάποιες φορές αφανής, περιεχόμενη σε κίνητρα, σιωπηρές παραδοχές και νοοτροπίες.

Έχει Διάρκεια

Η εταιρική κουλτούρα, μπορεί να κατευθύνει τις σκέψεις και τις δράσεις μιας ομάδας  για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαμορφώνεται από την κοινή ζωή και γνώση της ομάδας.

Η αντοχή της εταιρικής κουλτούρας και η διάρκειά της ερμηνεύονται απόλυτα, με δεδομένο ότι οι άνθρωποι συνήθως διαμορφώνουν τους οργανισμούς με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα δικά τους και οι οργανισμοί τείνουν να προσελκύουν και να επιλέγουν ανθρώπους που θα προσαρμοστούν στον οργανισμό. Έτσι η κουλτούρα γίνεται μια ανατροφοδοτούμενη πλατφόρμα  και μεγαλώνοντας ο οργανισμός, η κουλτούρα συνήθως αντιστέκεται στις αλλαγές και τις εξωτερικές επιδράσεις.

Είναι Αδιαμφισβήτητη

Πράγματι η εταιρική κουλτούρα λειτουργεί σαν μια σιωπηλή γλώσσα την οποία οι άνθρωποι στον οργανισμό ενστερνίζονται, αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται περισσότερο ενστικτωδώς (διαισθητικά) και λιγότερο συνειδητά.

Τα οκτώ μετρήσιμα και διαμορφώσιμα στυλ εταιρικής κουλτούρας, στηρίζονται σε δύο βασικές παραμέτρους:  Τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις και την ανταπόκριση στην αλλαγή.

 

Οι 8 τύποι εταιρικής κουλτούρας

 

1. Προστατευτικού τύπου κουλτούρα. Στηρίζεται στις καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Περιβάλλοντα θερμά, φιλικά, καλοπροαίρετα όπου ο καθένας υποστηρίζει τον άλλο. Οι εργαζόμενοι συνδέονται  από πίστη και η ηγεσία δίνει έμφαση στην ομαδικότητα, την ειλικρίνεια, την εντιμότητα και τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις.

2. Αποστολής κουλτούρα.  Στηρίζεται στον ιδεαλισμό και τον αλτρουισμό. Περιβάλλοντα ανεκτικά και επιεική τα οποία φροντίζουν το μακροπρόθεσμο καλό για το κοινωνικό περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι συνδέονται με την  προσήλωση στην διατηρησιμότητα της ομάδας και την διεύρυνση της κοινότητας. Η ηγεσία δίνει έμφαση στα κοινά ιδανικά και τον ανώτερο σκοπό.

3.Γνώσης κουλτούρα. Χαρακτηρίζεται από διαρκή αναζήτηση, διεύρυνση και δημιουργικότητα. Περιβάλλοντα ερευνητικά καινοτόμα όπου οι άνθρωποι εμπνέονται από το νέο. Ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, εξετάζουν εναλλακτικές και νέες ιδέες. Βασικό στοιχείο η περιέργεια. Η ηγεσία δίνει έμφαση στην καινοτομία, την γνώση και την αναζήτηση.

4. Διασκεδαστικού τύπου κουλτούρα. Ενθουσιώδες χαρούμενο περιβάλλον.Αμεσότητα, αυθορμητισμός, παιχνιδιάρικη διάθεση στους εργαζομένους. Η ηγεσία στηρίζει την αυθόρμητη δημιουργία και το χιούμορ.

5. Αποτελεσμάτων κουλτούρα. Επίτευξη και νίκη. Περιβάλλον προσανατολισμένο στα αποτελέσματα και οι άνθρωποι προσπαθούν να πετύχουν μέγιστη απόδοση. Οι Ηγεσία δίνει έμφαση στην επίτευξη των στόχων.

6. Αυθεντίας κουλτούρα. Δύναμη, σοβαρότητα, αποφασιστικότητα. Ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνεχή διεκδίκηση προσωπικών πλεονεκτημάτων.  Οι άνθρωποι είναι κάτω από σοβαρό έλεγχο. Οι ηγέτες δίνουν έμφαση στην εμπιστευτικότητα και την κυριαρχικότητα.

7. Ασφάλειας κουλτούρα. Χαρακτηρίζεται από σχεδιασμό, συντήρηση και προετοιμασία. Περιβάλλοντα προβλέψιμα, όπου δεν παίρνονται ρίσκα. Βασικό μέλημα των ανθρώπων, να νοιώσουν προστατευμένοι και να αντισταθούν σε αλλαγές. Οι ηγέτες δίνουν έμφαση στο ρεαλισμό και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

8. Πειθαρχίας κουλτούρα. Βασικά θέματα σεβασμός, δομή και  κανόνες. Περιβάλλοντα μεθοδικά όπου οι άνθρωποι υπακούουν στους κανόνες και θέλουν να προσαρμόζονται. Οι εργαζόμενοι ενώνονται με την συνεργασία. Η ηγεσία δίνει έμφαση στις διαδικασίες λειτουργίας και στις παραδοσιακές εταιρικές συνήθειες και παραδόσεις.

Κάθε ένα από τα παραπάνω στυλ κουλτούρας μπορεί να συνυπάρξει με τα πλησιέστερα του, είναι όμως πολύ δύσκολο να συνυπάρξει με τα σχετικά αντίθετά του και τότε χρειάζεται τεράστια ενέργεια για να ισορροπήσουν.

Οι βασικοί παράμετροι επίδρασης και μέτρησης :  

A. Ανεξαρτησία η Αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανθρώπων (Παράγοντας Αλληλεπίδρασης) και 

B. Ευελιξία η Σταθερότητα (Παράγοντας Ανταπόκριση στην Αλλαγή),

Αυτές οι συνθήκες καθορίζουν ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό, την δυνατότητα συνύπαρξης διαφορετικών στυλ κουλτούρας σε έναν οργανισμό.

Όλα τα στυλ κουλτούρας έχουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και συνήθως στοιχεία από περισσότερα του ενός στυλ, περιέχονται σε κάθε οργανισμό.

Η θετική συνεισφορά της κουλτούρας  του οργανισμού στην διατήρηση και την ανάπτυξή του, προσδιορίζεται από τις απόλυτες και σχετικές δυνάμεις του καθενός από τα οκτώ στυλ κουλτούρας και απο το βαθμό συμφωνίας των εργαζομένων σε ότι αφορά το στυλ κουλτούρας  του οργανισμού.

Το μονο κοινό δεδομένο για τις επιχειρήσεις είναι ότι, η προστιθέμενη αξία πολλαπλασιάζεται όταν η στρατηγική είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα και όχι δυο ανεξάρτητες οντότητες μέσα στον οργανισμό.

 

Είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις η αυτογνωσία, σε επίπεδο προσδιορισμού της εταιρικής κουλτούρας και η φροντίδα προσαρμογής στην απόφαση της διοίκησης και την αντίστοιχη στρατηγική. Δεν μπορείς για παράδειγμα να επιθυμείς να είσαι καινοτόμος και ταυτόχρονα να απαιτείς μηδενικό ρίσκο._

 

 

Contact us:

Stamatis Salonikis

salos@planwork.gr

www.planwork.gr

Share:

More Posts

Send Us A Message