Η πραγματική ρευστότητα των επιχειρήσεων

Ανάλυση:   Η πραγματική ρευστότητα των επιχειρήσεων

 

Ελεύθερες Ταμειακές  Ροές  (FCF)

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (OCF)

Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFY)

 

Οι επιχειρήσεις και η δυνατότητά τους να μετατρέπουν την εργασία σε κεφάλαιο και ανάποδα, είναι ο μηχανισμός που συντηρεί την κυριαρχία του ανθρώπου στο περιβάλλον, ορισμένων ανθρώπων στους υπόλοιπους και το καπιταλιστικό οικοδόμημα ζωντανό.

Η Θεωρίες για την οργάνωση, ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση των επιχειρήσεων απασχολούν περισσότερο από το 50% της Οικονομικής Θεωρίας, απασχολώντας το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της Οικονομικής σκέψης.

Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων συνδέεται σε εντυπωσιακό βαθμό με την λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο, ώστε να θεοποιούνται σήματα (brands), ακόμη και ιδρυτές η και στελέχη τους πολλές φορές.

Η θετική αξιολόγηση και η μακροβιότητα τους, είναι πάροχος ελπίδας σε επενδυτές, χρήστες, στελέχη ακόμη και άσχετους  ανθρώπους (άτομα).

Η αρνητική πορεία και περισσότερο η κατάρρευση των επιχειρήσεων, είναι εικόνα φρίκης και εφιάλτης στον ύπνο εκατομμυρίων ανθρώπων, ακόμη και αν δεν έχουν καμιά άμεση σχέση οι ίδιοι με αυτές.

Μέσω των επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ένας πολύπλοκα διασυνδεόμενος κόσμος, ο οποίος διατηρεί την ενεργητικότητα και την απασχολησιμότητα των ανθρώπων σε κίνηση, διαμορφώνει επιθυμίες, τις μετατρέπει σε ανάγκες και τις ικανοποιεί.

Κινητήριοι μοχλοί λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ενσωματώνουν τα κίνητρα και την προσπάθεια των ανθρώπων,  για την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων στόχων.

Η σημασία των επιχειρήσεων μεγάλη, και σε μια κρίση, με το φόβο και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί, πάντα έρχονται στην επιφάνεια οι έννοιες πρόβλεψη, διασφάλιση, ελπίδα, επιβίωση.

Ένα σύμπλεγμα δεικτών, συστημάτων και μεθόδων προβάλλει πάντα γύρω μας, υποσχόμενο λίγο ως πολύ τα παραπάνω τέσσερα  χαρακτηριστικά.

Αναλογιζόμενοι ιστορικά και σημειολογικά την ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων παράλληλα, είναι σχετικά εύκολο να δούμε  ότι  ένα μέτρο, στο τέλος πάντα επικρατούσε, μέσα από τεράστιους κύκλους ισορροπιών και προσπαθειών και αυτό ήταν: η Άμεση ανταλλακτική δύναμη ή ρευστότητα ή ταμειακές ροές ή μετρητά (cash).

Αν δούμε τα συστήματα δεικτών και εργαλείων παρακολούθησης των επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι η συμμετοχή των ταμειακών ροών στους δείκτες, δεν είναι ανάλογη της σπουδαιότητας τους, στην αξιολόγηση μιας εταιρείας.

Οι τρείς έννοιες (δείκτες) τις οποίες παρουσιάζουμε στη συνέχεια,  στηρίζονται στην εικόνα μιας επιχείρησης με βάση την ρευστότητά της και τις θεωρούμε θεμελιώδεις για όποια επενδυτική αλλά και λειτουργική αξιολόγηση και βελτίωσή τους και θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ περισσότερο υπόψη στο μέλλον, ίσως να αποτελούν και προδιαγραφές. [Ελεύθερη Ταμειακή  Ροή  (FCF), Λειτουργική Ταμειακή Ροή (OCF), Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών.(FCFY)]

 

Ελεύθερες Ταμειακές  Ροές  (FCF)

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) μιας επιχείρησης, απεικονίζουν τα μετρητά που δημιουργεί η επιχείρηση, μετά από λογιστικό υπολογισμό, των απαραίτητων μετρητών, για την υποστήριξη λειτουργίας της και τη συντήρηση των περιουσιακών της στοιχείων. Σε αντίθεση με τα κέρδη ή τα καθαρά έσοδα, η ελεύθερη ταμειακή ροή είναι μέτρο κερδοφορίας το οποίο προκύπτει εξαιρώντας τα μη ταμειακά έξοδα της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τις δαπάνες για εξοπλισμό και περιουσιακά στοιχεία, καθώς και αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης από τον ισολογισμό.

Οι πληρωμές τόκων αποκλείονται από τον γενικώς αποδεκτό ορισμό της ελεύθερης ταμειακής ροής. Οι αναλυτές που πρέπει να αξιολογήσουν την αναμενόμενη απόδοση μιας εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διακυμάνσεις των ελεύθερων ταμειακών ροών, όπως την ελεύθερη ταμειακή ροή και την ελεύθερη ταμειακή ροή σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, τα οποία διαμορφώνονται και απο τις πληρωμές τόκων και δανείων.

Σημαντικά Σημεία

 • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) αντιπροσωπεύουν τα μετρητά που είναι διαθέσιμα για τους πιστωτές και τους επενδυτές σε μια εταιρεία, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι λειτουργικές δαπάνες και οι επενδύσεις.
 • Η FCF συνυπολογίζει τα καθαρά έσοδα με την ενσωμάτωση των μη ταμειακών εξόδων, των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης και των κεφαλαιακών δαπανών (CAPEX).
 • Ως μέτρο κερδοφορίας, η FCF υπόκειται περισσότερες διακυμάνσεις από ότι τα καθαρά έσοδα.
 • Ωστόσο, ως συμπληρωματικό εργαλείο ανάλυσης, η FCF μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα στα θεμελιώδη μεγέθη προτού εμφανιστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

Κατανόηση της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής  (FCF)

Η ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) είναι η διαθέσιμη ταμειακή ροή σε όλους τους πιστωτές και  επενδυτές μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων κοινών μετοχών, προνομιούχων μετόχων και των δανειστών. Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν την FCF ή την FCF ανά μετοχή, έναντι των κερδών ή των κερδών ανά μετοχή ως μέτρο κερδοφορίας, διότι το FCF εξαιρεί τα μη μετρητά από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ωστόσο, επειδή το FCF αποτυπώνει επενδύσεις σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, μπορεί να έχει μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε βάθος χρόνου.

Οφέλη από την Παρακολούθηση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών  (FCF)

Επειδή η FCF αποτυπώνει  αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης, μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την αξία μιας επιχείρησης και την υγεία των θεμελιωδών της τάσεων.

Για παράδειγμα, η μείωση των πληρωτέων λογαριασμών (εκροές) θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι προμηθευτές απαιτούν ταχύτερη πληρωμή. Μία μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών (εισροές) θα μπορούσε να σημαίνει ότι η εταιρεία εισπράττει μετρητά από τους πελάτες της ταχύτερα. Μια αύξηση στο απόθεμα (εκροή) θα μπορούσε να υποδηλώνει σημαντική αποθεματοποίηση απούλητων προϊόντων. Η συμμετοχή του κεφαλαίου κίνησης σε ένα μέτρο κερδοφορίας παρέχει μια εικόνα που λείπει από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα, υποθέστε ότι μια εταιρεία είχε κάνει 50.000.000  ετησίως καθαρό τζίρο, κάθε χρόνο, για την τελευταία δεκαετία. Εκ πρώτης όψεως, αυτό φαίνεται σταθερό, αλλά εάν το  FCF έχει  μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα αποθέματα αυξάνονται (εκροές), οι πελάτες άρχισαν να καθυστερούν τις πληρωμές (εκροές) και οι προμηθευτές άρχισαν να απαιτούν ταχύτερες πληρωμές (εκροές) από την επιχείρηση; Σε αυτή την περίπτωση, η FCF θα αποκαλύψει μια σοβαρή οικονομική αδυναμία, που δεν θα ήταν εμφανής από την εξέταση μόνο της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Η FCF είναι επίσης χρήσιμη ως σημείο εκκίνησης για πιθανούς μετόχους ή δανειστές για να αξιολογηθεί το πόσο πιθανό  είναι η εταιρεία, να πληρώσει τα αναμενόμενα μερίσματά της ή τους τόκους. Αν οι πληρωμές του χρέους της εταιρείας αφαιρεθούν από την FCF (Ελεύθερη ταμειακή ροή), ο πιθανός δανειστής θα έχει καλύτερη εικόνα για την ποιότητα των διαθέσιμων ταμειακών ροών, για πρόσθετο δανεισμό. Ομοίως, οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την FCF, μείον τις πληρωμές τόκων, για να σκεφτούν την αναμενόμενη σταθερότητα των μελλοντικών πληρωμών μερισμάτων.

 

Περιορισμοί της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής  (FCF)

Φανταστείτε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη EBITDA  1.000.000€  σε ένα δεδομένο έτος. Επίσης, υποθέστε ότι αυτή η εταιρεία δεν είχε αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό – τρέχουσες υποχρεώσεις), αλλά αγόρασε νέο εξοπλισμό αξίας 800.000 €  στο τέλος του έτους. Η δαπάνη του νέου εξοπλισμού, θα κατανεμηθεί με την πάροδο του χρόνου μέσω της απόσβεσης της κατάστασης αποτελεσμάτων, η οποία θα εξισορροπήσει την επίπτωση στα κέρδη.

Ωστόσο, επειδή η FCF καταγράφει τα μετρητά που δαπανώνται για νέο εξοπλισμό κατά το τρέχον έτος, η εταιρεία θα αναφέρει 200.000 FCF  (1.000.000€  EBITDA – 800.000 Εξοπλισμός) σε 1.000.000 EBITDA εκείνο το έτος. Αν υποθέσουμε ότι, όλα τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια και δεν υπάρχουν περαιτέρω αγορές εξοπλισμού, τα EBITDA και FCF, θα είναι ίδια και πάλι τον επόμενο χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας επενδυτής θα πρέπει να σκεφτεί, γιατί η FCF έπεσε τόσο γρήγορα και χρειάζεται μόνο ένα χρόνο για να επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα και βέβαια εάν η αλλαγή αυτή είναι πιθανόν να συνεχιστεί.

 

Υπολογισμός της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής (FCF)

Η ΕΤΡ (FCF), μπορεί να υπολογιστεί ξεκινώντας με τις Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες, στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών, διότι ο αριθμός αυτός έχει ήδη συμπεριλάβει τα κέρδη απο τις μη ταμειακές δαπάνες και τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και ο ισολογισμός μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ΕΤΡ.

Άλλοι παράγοντες από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, τον ισολογισμό και την κατάσταση των ταμειακών ροών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο υπολογισμό. Για παράδειγμα, εάν δεν γνωρίζουμε το EBIT,  μπορούμε να φτάσουμε στον σωστό υπολογισμό με τον ακόλουθο τρόπο:

Μπορεί επίσης να υπολογιστεί γρήγορα η  Ελεύθερη Ταμειακή Ροή μιας εταιρείας από την Κατάσταση Ταμειακών Ροών.

 • Ξεκινήστε με το σύνολο των μετρητών που παράγονται από την Λειτουργία της εταιρείας (Λειτουργικές Ταμειακές Ροές).
 • Στη συνέχεια, βρείτε το ποσό για τις Κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενότητα “Ταμειακές ροές από επενδύσεις”.
 • Στη συνέχεια, αφαιρέστε το ποσό των Κεφαλαιουχικών δαπανών από το σύνολο των Ταμειακών ροών που παράγονται από τη λειτουργία, για να καταλήξετε στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF).

Ενώ το FCF είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, δεν είναι συνήθως απαιτητό στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση όπως άλλα στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτό είναι λάθος, διότι το FCF είναι ένας καλός διπλός έλεγχος για την αναφερθείσα κερδοφορία μιας εταιρείας.

 

Πώς να ορίσετε την “Υγιή” Ελεύθερη Ταμειακή Ροή (FCF)

Τι συνιστά καλή Ελεύθερη Ταμειακή Ροή (FCF);

Πολλές εταιρείες με πολύ θετικό Free Cash Flow θα έχουν πολύ κακή εικόνα και τάση αποθεμάτων και το αντίθετο..

Η χρήση της τάσης του FCF μπορεί να μας βοηθήσει στην βελτίωση της ανάλυσης.

Μια ιδέα που μπορούμε να δανειστούμε από τους τεχνικούς αναλυτές είναι να επικεντρωθούμε στην τάση με την πάροδο του χρόνου για θεμελιώδεις επιδόσεις και όχι για απόλυτες τιμές FCFκερδών η εσόδων. Ουσιαστικά, αν οι τιμές των μετοχών είναι συνάρτηση των υποκείμενων θεμελιωδών στοιχείων, τότε μια θετική τάση FCF θα πρέπει να συσχετίζεται με τις θετικές τάσεις των τιμών των μετοχών κατά μέσο όρο.

Μια κοινή προσέγγιση είναι η χρήση της σταθερότητας των τάσεων FCF ως μέτρου κινδύνου. Αν η τάση της FCF είναι σταθερή τα τελευταία τέσσερα έως πέντε χρόνια, τότε οι πιθανότητες να διαταραχτούν στο μέλλον οι τάσεις του αποθέματος είναι μικρότερες. Ωστόσο, οι πτωτικές τάσεις της FCF, ιδιαίτερα οι τάσεις της FCF οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές σε σύγκριση με τις τάσεις των κερδών και τις τάσεις των πωλήσεων, δείχνουν προφανώς μεγαλύτερη πιθανότητα αρνητικής απόδοσης της εταιρικής αξίας στο μέλλον.

Αυτή η προσέγγιση αγνοεί την απόλυτη τιμή της FCF και εστιάζει στην τάση της FCF και τη σχέση της με την απόδοση των κερδών και του τζίρου.

 

Παράδειγμα χρήσης Ελεύθερης Ταμειακής Ροής  (FCF)

Δείτε  το ακόλουθο παράδειγμα:

Factor201520162017201820192020
Sales100 €105,00 €120,00 €126,00 €128,00 €130,00 €
EPS (Earnings Per Share)1,00 €1,03 €1,15 €1,17 €1,19 €1,20 €
FCF Per Share0,85 €0,97 €1,07 €1,05 €0,80 €0,56 €

Σε ποιο συμπέρασμα θα καταλήγατε σχετικά με την αξία της εταιρείας και την πιθανή τάση των τιμών του μετοχής?

Με βάση αυτές τις τάσεις, ένας επενδυτής θα είναι σε προβληματισμό ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά με την εταιρεία, και τα προβλήματα δεν έχουν εμφανιστεί στην εικόνα των εσόδων και των κερδών ανά μετοχή (EPS).

 

Επένδυση στην ανάπτυξη

Μια εταιρεία θα μπορούσε να έχει εικόνα  όπως αυτή όμως, επειδή η διοίκηση επενδύει σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για να αναπτύξει την επιχείρηση. Στο προηγούμενο παράδειγμα, ένας επενδυτής θα μπορούσε να ανιχνεύσει ότι συμβαίνει αυτό, εξετάζοντας εάν το CAPEX (CAPITAL EXPENCES), αυξανόταν το 2016-2018. Εάν η FCF + CAPEX εξακολουθούσε να παρουσιάζει ανοδική τάση, αυτό το σενάριο θα μπορούσε να είναι καλό για την αξία της εταιρείας.

 

Αύξηση  αποθέματος

Μεταξύ 2015 και 2016, η Deckers Outdoor Corp (DECK), διάσημη για τις μπότες UGG, αύξησε τις πωλήσεις της κατά λίγο περισσότερο από 3%. Ωστόσο, το απόθεμα αυξήθηκε κατά περισσότερο από 26%, γεγονός που οδήγησε στην πτώση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF), της συγκεκριμένης χρονιάς, παρόλο που τα έσοδα αυξάνονταν. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, ένας επενδυτής πρέπει να διερευνήσει, εάν η DECK θα ήταν σε θέση να  επιλύσει τα θέματα με τα αποθέματά της ή αν η μπότα UGG απλώς έπεφτε από τη μόδα, προτού προβεί σε μια επένδυση με πιθανότητες για επιπλέον κίνδυνο.

 

Προβλήματα πίστωσης

Μια αλλαγή στο κεφάλαιο κίνησης μπορεί να προκληθεί από διακυμάνσεις αποθεμάτων ή από μετατόπιση πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών. Εάν οι πωλήσεις μιας επιχείρησης δυσκολεύονται, έτσι ώστε να αυξάνουν υποχρεωτικά τα πιστωτικά όρια στους πελάτες τους, οι εισπρακτέοι λογαριασμοί θα αυξηθούν, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στο FCF. Εναλλακτικά, ίσως οι προμηθευτές μιας εταιρείας δεν είναι διατεθειμένοι να επεκτείνουν την πίστωση και απαιτούν ταχύτερη πληρωμή. Αυτό θα μειώσει τους πληρωτέους λογαριασμούς, γεγονός που θα έχει επίσης αρνητική επίπτωση στο FCF.

Από το 2009 έως το 2015 πολλές εταιρείες αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας, αντιμετώπιζαν αυτό το είδος πιστωτικού προβλήματος. Οι πωλήσεις και τα έσοδα θα μπορούσαν να μεγαλώσουν, προσφέροντας καλύτερους όρους πληρωμής στους πελάτες. Ωστόσο, επειδή το ζήτημα αυτό ήταν ευρέως γνωστό στην σχετική αγορά, οι προμηθευτές ήταν λιγότερο πρόθυμοι να επεκτείνουν πιστωτικούς όρους και ήθελαν να πληρώνονται από τις εταιρείες αυτές ταχύτερα. Σε αυτή την κατάσταση, η απόκλιση μεταξύ των θεμελιωδών τάσεων ήταν εμφανής στην ανάλυση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF), αλλά όχι άμεσα προφανής, εξετάζοντας απλώς μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων.

 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (OCF)

Η Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (OCF) είναι ένα μέτρο του ποσού των ταμειακών ροών που παράγονται από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρείας.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές  δείχνουν κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει επαρκή θετική ταμειακή ροή, για τη διατήρηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, διαφορετικά πρέπει να απαιτήσει εξωτερική χρηματοδότηση για αύξηση κεφαλαίου.

Σημαντικά Σημεία

 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές αποτελούν, σημαντικό σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της οικονομικής αποδοτικότητας, των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές είναι η πρώτη ενότητα που απεικονίζεται σε μια κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία περιλαμβάνει επίσης μετρητά από επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
 • Υπάρχουν δύο μέθοδοι απεικόνισης των λειτουργικών ταμειακών ροών σε μια κατάσταση ταμειακών ροών: η έμμεση μέθοδος και η άμεση μέθοδος.
 • Η έμμεση μέθοδος, ξεκινάει με καθαρά έσοδα από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και στη συνέχεια προσθέτει μη καταγεγραμμένα στοιχεία για να φθάσει σε τελικό νούμερο.
 • Η άμεση μέθοδος παρακολουθεί όλες τις συναλλαγές σε μια περίοδο, σε ταμειακή βάση και χρησιμοποιεί τις πραγματικές ταμειακές εισροές και εκροές όπως εμφανίζονται, στην κατάσταση ταμειακών ροών.

 

Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFY)

(Free Cash Flow Yield)

Τι είναι η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών;

Η ελεύθερη απόδοση ταμειακών ροών είναι ένας λόγος χρηματοοικονομικής φερεγγυότητας που συγκρίνει την ελεύθερη ταμειακή ροή ανά μετοχή την οποία μια εταιρεία αναμένεται να κερδίσει έναντι της αγοραίας αξίας της ανά μετοχή. Ο λόγος υπολογίζεται λαμβάνοντας την ελεύθερη ταμειακή ροή ανά μετοχή διαιρούμενη με την τρέχουσα τιμή της μετοχής. Η ελεύθερη απόδοση ταμειακών ροών έχει παρόμοιο χαρακτήρα με τη μέτρηση της απόδοσης των κερδών, η οποία συνήθως προορίζεται για τη μέτρηση των γενικώς αποδεκτών λογιστικών αρχών GAAP ανά μετοχή, διαιρεμένη με την τιμή της μετοχής.

Ο τύπος για τον υπολογισμό της Απόδοσης της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής (FCFY):

[Free Cash Flow Yield Market Price per Share / Free Cash Flow per Share] 

 

Τι αναδεικνύει ο δείκτης  Απόδοση Ελεύθερης Ταμειακής Ροής.

Γενικά, όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι μια επιχείρηση ως επένδυση, επειδή σημαίνει ότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία, αλλά δεν λαμβάνουν αντίστοιχα καλή απόδοση.

Μια υψηλή τιμή  Απόδοσης Ελεύθερης Ταμειακής Ροής (FCFY), σημαίνει ότι μια εταιρεία παράγει αρκετά μετρητά για να εξυπηρετήσει εύκολα το χρέος της και άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μερισμάτων.

Η  Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFY), δίκαια θεωρείται, μια πιο ακριβής απεικόνιση των αποδόσεων που λαμβάνουν οι μέτοχοι αφού αφαιρούνται οι  κεφαλαιουχικές δαπάνες, και υπολογίζονται άλλες τρέχουσες απαραίτητες δαπάνες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Είναι προτιμότερη η Απόδοση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών ως μέτρο αποτίμησης από ότι η κερδοφορία.

Επιπροσθέτως, στη διατηρησιμότητα  των λειτουργιών, οι ταμειακές ροές από τις λειτουργίες της εταιρείας, είναι επίσης μια πηγή χρηματοδότησης για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πριν από την αξιοποίηση οποιασδήποτε εξωτερικής χρηματοδότησης, μια επιχείρηση χρησιμοποιεί πρωτίστως τη λειτουργική ταμειακή ροή της για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οποιοδήποτε υπόλοιπο, μετά την κάλυψη των κεφαλαιακών της απαιτήσεων αναφέρεται ως ελεύθερη ταμειακή ροή και καθίσταται διαθέσιμο στους μετόχους.

Για τους επενδυτές που προτιμούν την απόδοση των Ελεύθερων Ταμειακών ροών ως δείκτη αξίας αποτίμησης έναντι άλλων,

η Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών θα ήταν μια πιο ακριβής αναπαράσταση των αποδόσεων των επενδύσεων, σε σύγκριση με τις αποδόσεις που βασίζονται σε ταμειακές ροές που βασίζονται σε  λογιστικά κέρδη.

Σημαντικά Σημεία

 • Μια υψηλή Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών είναι σημαντική αφού σημαίνει ότι μια επιχείρηση έχει αρκετή ρευστότητα για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων χωρίς δανεισμό
 • Η απόδοση των ελεύθερων ταμειακών ροών παρέχει στους επενδυτές μια ιδέα για το πόσο οικονομικά είναι σε θέση μια επιχείρηση να έχει γρήγορη πρόσβαση σε μετρητά σε περίπτωση απρόβλεπτων χρεών ή άλλων υποχρεώσεων ή πόσα χρήματα θα ήταν διαθέσιμα, εάν η εταιρεία έπρεπε να ρευστοποιηθεί.

 

Η διαφορά μεταξύ της Ρευστότητας και Κερδοφορίας

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προέρχονται από τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές, που είναι το καθαρό αποτέλεσμα των πραγματικών μετρητών που εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών μιας εταιρείας.

Η χρήση της ταμειακής ροής για τη μέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, είναι διαφορετική από την αναφορά των λογιστικών εσόδων.

Τα κέρδη περιλαμβάνουν κάθε στοιχείο εσόδων και εξόδων, ανεξάρτητα από τις συμμετοχή των μετρητών.

Ενώ τα κέρδη καταρχήν συνοψίζουν το συνολικό καθαρό εισόδημα μιας εταιρείας, η ταμειακή ροή καταδεικνύει την ικανότητα μιας εταιρείας να διατηρεί τις τρέχουσες λειτουργίες της.

Όσο περισσότερα μετρητά, μια επιχείρηση συσσωρεύει από τη λειτουργία της, τόσο πιο εύκολο είναι να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητές της και να παράγει τελικά περισσότερα κέρδη.

Η ικανότητα απόδοσης ταμειακών ροών είναι τελικά, μια καλύτερη ένδειξη της μακροπρόθεσμης αποτίμησης.

 

Απόδοση Ταμειακής Ροής, έναντι Εκτίμησης με βάση Πολλαπλασιαστές.

Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν την αξία μιας επιχείρησης, συγκρίνοντας τις ταμειακές της ροές (επιχειρηματική απόδοση) με την αξία της μετοχής της.

Η ταμειακή ροή μπορεί να είναι μια σωστή ένδειξη επιστροφής της επένδυσης, και η τιμή της μετοχής μια σωστή ένδειξη της εταιρικής αξίας.

Οι επενδυτές μπορούν να κρίνουν την αξία μιας επιχείρησης βάσει του ποσοστού της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής στην τιμή της μετοχής, η οποία αναφέρεται ως Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Free Cash Flow Yield).

Εναλλακτικά, οι επενδυτές μπορούν να προσδιορίσουν την αξία μιας εταιρείας χρησιμοποιώντας ένα πολλαπλασιαστή αποτίμησης που υπολογίζεται από την  τιμή της μετοχής της, σε συσχέτιση με την ταμειακή ροή.

Η αξιολόγηση της εμπιστοσύνης σε μια εταιρεία, με την Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών ροών, μπορεί να είναι πιο διαισθητική από ότι ένας πολλαπλασιαστής αποτίμησης, καθώς η Απόδοση Ελεύθερων Ταμειακών ροών, δείχνει άμεσα τα μετρητά που επιστρέφονται ως ποσοστό της επένδυσης.

 

Planwork Ltd.

Contact: salos@planwork.gr

 

Share:

More Posts

Send Us A Message