Ανάλυση Ηγετικών Ιδιοτήτων

Βασικές Δράσεις

Ηγετικές Ιδιότητες

            Ακριβής αυτό-εικόνα.

Επίδειξη μιας συνειδητοποίησης των δυνάμεών μας και των αναπτυξιακών αναγκών, καθώς επίσης και του αντίκτυπου της συμπεριφοράς μας σε άλλους

            Βασικές Δράσεις: Πρόσκληση κριτικής, εκτέλεση αυτοαξιολόγησης, κατανόηση του αντίκτυπου

 

Χτίσιμο  επιχειρησιακών σχέσεων.

Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διαπροσωπικές επαφές και τις μεθόδους επικοινωνίας για να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους επιχειρησιακούς συνεργάτες, όπως οι εσωτερικοί  και οι εξωτερικοί προμηθευτές, για να επιτευχθούν οι αμοιβαίοι στόχοι.

 

Βασικές Δράσεις: Καθιέρωση κοινών στόχων, συνεργατικές αναπτυσσόμενες λύσεις, επηρεασμός της δράσης, επιβεβαίωση της συμφωνίας, διευκόλυνση, αναγνώριση των συνεισφορών, καθιέρωση συστημάτων επικοινωνίας

 

          Να χτίζει το οργανωτικό ταλέντο.

Να προσελκύει, να αναπτύσσει και να διατηρεί τα ταλαντούχα άτομα, να δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει συνεργάτες οι οποίοι συνεισφέρουν την υψηλότερη δυνατότητά τους, να επιτρέπει στην οργάνωση σαν σύνολο να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις,ναδημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει φυσικά σε όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλουν με την πλήρη δυνατότητά τους στην αναζήτηση των οργανωτικών στόχων

 

Βασικές Δράσεις: Εντοπισμός της ικανότητας και των αναπτυξιακών αναγκών, ανίχνευση του περιβάλλοντος για τις αναπτυξιακές εργασίες, επίδειξη υποστήριξης για το ταλέντο, δημιουργία μιας μαθησιακής κουλτούρας, εξασφάλιση διαφορετικών συστημάτων ανταμοιβής και διαδικασιών, έμφαση στη διατήρηση των ανθρώπων, επίδειξη περιεκτικής συμπεριφοράς, επίδειξη υποστήριξης για την ποικιλομορφία

 

          Επιχειρηματικό δαιμόνιο.

Κατανόηση και χρησιμοποίηση οικονομικών, χρηματικών, και στοιχείων αγοράς, για να εντοπίζονται ακριβώς οι επιχειρησιακές δυνάμεις και οι αδυναμίες, και να γίνεται ο προσδιορισμός των βασικών ζητημάτων και προτεραιοτήτων.

 

Βασικές Δράσεις: Ανάλυση, ενσωμάτωση, και κατανόηση της εφαρμογής των οικονομικών στρατηγικών και συστημάτων

 

         Ηγεσία Αλλαγής.

Να επιδιώκει συνεχώς (ή ενθαρρύνοντας άλλους να επιδιώξουν) ευκαιρίες για τις καινοτόμες προσεγγίσεις στα οργανωτικά προβλήματα και τις ευκαιρίες

 

Βασικές Δράσεις: Αναγνώριση ευκαιριών, εκτίμηση υγειών προσεγγίσεων, ενθάρρυνση του ορίου θραύσης, εξέταση της αντίστασης στην αλλαγή, διαχείριση της πολυπλοκότητας, των αντιφάσεων και των παραδόξων, καθοδήγηση προς διαρκή βελτίωση

 

         Επικοινωνία με αντίκτυπο.

Έκφραση των σκέψεων, των συναισθημάτων, και των ιδεών με σαφή, σύντομο, και επιβλητικό τρόπο και στις περιπτώσεις ατόμων και ομάδας, ρύθμιση της γλώσσας για να προσελκύσει την προσοχή του ακροατηρίου.

 

Βασικές Δράσεις: Παράδοση σαφών μηνυμάτων, παρουσίαση με αντίκτυπο, δημιουργία σαφών, γραπτών επικοινωνιών, προσαρμογή στο κοινό, εξασφάλιση κατανόησης

 

         Εστίαση στους πελάτες.

Καλλιέργεια των στρατηγικών πελατειακών σχέσεων και εξασφάλιση ότι η προοπτική πελατών είναι η κατευθυντήρια δύναμη πίσω από όλες, τις προστιθεμένης αξίας, επιχειρησιακές δραστηριότητες.

 

Βασικές Δράσεις: Επιδίωξη κατανόησης των πελατών, εκπαίδευση πελατών, διατήρηση εμπιστοσύνης, δρα για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών, αναπτύσσει συνεργασίες, αναγνωρίζει τα ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών, δημιουργεί τις ωφέλιμες για όλους λύσεις

 

        Να οδηγεί για αποτελέσματα.

Να θέτει υψηλούς στόχους για την προσωπική και ομαδική ολοκλήρωση, να μετράει την πρόοδο προς τους στόχους, να δουλεύει σταθερά για να συναντήσει ή να υπερβεί τους στόχους αντλώντας την ικανοποίηση από το επίτευγμα στόχου και τη συνεχή βελτίωση.

 

Βασικές Δράσεις: Δυνατότητες στόχευσης, καθιέρωση και κατάκτηση στόχων, να μένει συγκεντρωμένος, αξιολόγηση της απόδοσης.

 

        Να καθιερώνει την στρατηγική κατεύθυνση.

Να καθιερώσει και να δεσμεύεται σε μια μεγάλης ακτίνας σχέδιο δράσης για να επιτύχει το στρατηγικό στόχο ή το όραμα, αφού αναλύσει τις πραγματικές πληροφορίες και υποθέσεις και εξετάσει τους πόρους, τους περιορισμούς και τις επιχειρηματικές αξίες.

 

Βασικές Δράσεις: Συγκέντρωση και οργάνωση των πληροφοριών, ανάλυση των δεδομένων, αξιολόγηση και επιλογή των στρατηγικών, να αναπτύσσει τη γραμμή χρόνου, εκτέλεση σχεδίων.

 

        Δυναμική παρουσία.

Να επικοινωνεί μια εικόνα που είναι σύμφωνη με τις αξίες της επιχείρησης, να επιδεικνύει τα προτερήματα, τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά (εκτός από τη νοημοσύνη, ή τα ιδιαίτερα ταλέντα) που επιβάλλουν  το σεβασμό στην ηγεσία.

 

Βασικές Δράσεις: Υποστήριξη για την οργάνωση, διαχείριση άγχους, δημιουργία αντίκτυπου, ανάδειξη της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας.

 

       Καθοδήγηση μέσω του οράματος και των αξιών.

Να κρατάει το όραμα της επιχείρησης στην πρώτη γραμμή της λήψης αποφάσεων και δράσης.

 

Βασικές Δράσεις: Μεταβίβαση της σημασίας του οράματος και των αξιών, παρακίνηση των άλλων να δράσουν, διαμόρφωση οράματος και αξιών, ανταμοιβή άλλων που παρουσιάζουν το όραμα και τις αξίες

 

        Διαχείριση της διαφοροποίησης.

Να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει φυσικά σε όλους τους συμμετέχοντες να συμβάλουν με την πλήρη δυνατότητά τους στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων

 

Βασικές Δράσεις: Δημιουργία ενός δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, εξασφάλιση της ουσίας των πολιτικών, αναγνώριση της ποικιλομορφίας ως επιχειρησιακό προτέρημα, προώθηση της χρήσης ποικίλων πόρων, προώθηση της αυξανόμενης διαφοροποίησης μεταξύ του προσωπικού, καθορισμός προτύπων συμπεριφοράς βασισμένα στον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.

 

        Επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων.

Να συσχετίζει και να συγκρίνει τα στοιχεία όσον αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα από τις διαφορετικές πηγές, να καθιερώνει τους στόχους και τις απαιτήσεις που απεικονίζουν τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αξίες, συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της συνεχούς βελτίωσης, να εξασφαλίζει τις σχετικές πληροφορίες και να αναγνωρίζει τα βασικά θέματα, τους βασικούς ανθρώπους, και τις σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος από μια βάση πληροφοριών, να δεσμεύεται σε μια δράση αφού πρώτα ερευνήσει τα εναλλακτικά σχέδια δράσης

 

Βασικές Δράσεις: Αναζήτηση και οργάνωση των πληροφοριών, ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη και εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, απόκτηση δεσμεύσεων, επίδειξη αποφασιστικότητας και δράσης.

 

        Βελτίωση διαδικασιών.

Να ενεργεί για να βελτιώνει τους υπάρχοντες όρους και διαδικασίες.

 

Βασικές Δράσεις: Ευκαιρίες αξιολόγησης, προσδιορισμός αιτιών, στοχοθέτηση και εφαρμογή βελτιώσεων.

 

       Επαγγελματική γνώση της αγοράς.

Να έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ή γνώσης στην σχετική με την περιοχή θέση, να συμβαδίζει με τις σύγχρονες εξελίξεις και τις τάσεις στους τομείς εμπειρίας.

 

Βασικές Δράσεις: συμμετοχή στη συνεχή εκμάθηση, εφαρμογή των τεχνολογιών κορυφής, ανάπτυξη και διατήρηση βιομηχανικής γνώσης.

Share:

More Posts

Send Us A Message