Υπηρεσίες

[Εκπαιδευτικό Εργαστήριο] Εφαρμογή της Επιχειρηματικής Στρατηγικής στην Καθημερινή Λειτουργία των Επιχειρήσεων

 

Η Επιχειρηματική Στρατηγική υλοποιείται, Αναλύοντας  & Μετασχηματίζοντας την σε  Πρόγραμμα Έργων.

 [Εκπαιδευτικό Εργαστήριο]

Όλα στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό καθορίζονται από το Όραμα και τους Μακρο και Βραχυπρόθεσμους, Εταιρικούς στόχους. Εφόσον Ολοκληρωθεί η βραχυπρόθεσμη – ετήσια Στοχοθεσία, οι Στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων παίρνουν το λόγο.

Οι Στρατηγικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες, υλοποιούνται μόνο με την μετατροπή τους σε Έργα, σχεδιασμένα αναλυτικά, με τους κατάλληλους πόρους διαθέσιμους .

Η υλοποίηση των  έργων, όπως έχουν διαμορφωθεί για να εφαρμοστεί η Στρατηγική, θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητα της Ομάδας διοίκησης η οποία θα είναι και το Steering Committee του Προγράμματος. Το σχέδιο πάντα περιλαμβάνει, μικρές η μεγάλες αλλαγές σε διαδικασίες, αρμοδιότητες, εργαλεία η πολιτικές. Αυτό επιβεβαιώνει και το:  Management is Change Management.

Για μια επιτυχημένη μετάβαση από τη στρατηγική σε έργα/πρόγραμμα, η επιχείρηση πρέπει να έχει:

– Συμφωνία για το τι χρειάζεται αλλαγή και γιατί.

Αυτό πρέπει να υποστηρίζεται σαφώς από την ομάδα διοίκησης.

– Μια κοινή γλώσσα για την ανάλυση και την περιγραφή των απαιτήσεων, που βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ όλων.

– Συμφωνημένες αρμοδιότητες και ξεκάθαρες  διαδικασίες που εμπλέκουν τους χρήστες στο σχεδιασμό, την επιλογή λύσεων και λήψης αποφάσεων.

Κάθε έργο πρέπει να έχει κάποιο είδος αποστολής, και να στοχεύει στην on time παράδοση ενός μικρού η μεγάλου οφέλους, κομμάτι των Στρατηγικών Αποφάσεων.

Η αποστολή αυτή προσδιορίζει τις απαιτήσεις και με σαφήνεια τον σκοπό.

Οι στόχοι  καθορίζουν τα κριτήρια επιτυχίας του έργου.

Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα έργων με συστηματικό Progress reporting, ομάδες εργασίας με υποστήριξη και σχέδιο και πάντα κίνητρα και επιβράβευση, μπορεί να φέρει σε πέρας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Έχουμε να σας προτείνουμε δοκιμασμένη Μεθοδολογία τεσσάρων Φάσεων η οποία αναπτύσσεται σε :

16ωρο (4χ4)  Εργαστήριο

[Learn How to Turn Strategy into Action] Workshop

με την Ομάδα η οποία θα ηγηθεί μέσα στην εταιρεία, για την αλλαγή.

Η ομάδα θα μάθει να διαπιστώνει και να καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση, να αποφασίζει, να σχεδιάζει και να υλοποιεί με το λιγότερο δυνατό ρίσκο.

Contact us:

Stamatis Salonikis

salos@planwork.gr

Share it

Χρειάζεστε αναλυτικό σχεδιασμό, άριστες επιχειρηματικές διαδικασίες και αξιόπιστες μετρήσεις